کپور ماهیان حوضه سرخس

سیاه ماهی قنات

سیاه ماهی معمولی ، سورو ، تیل خوس

سیاه ماهی فلس درشت ، شوم

سیاه ماهی هراتی

كپوركفزي هريرود

ماهي سنگليس رزي ، انجرک

كولي هريرود ، ماهی مرواریدی

کپور علفخوار – آمور

کپور، کپورآینه ای، کپور رشتی (در خوزستان)

سس ماهی خال دار. مغارچین

زردک قلمی، سس ماهی لب کلفت

کپور نقره ای( فیتوفاگ) ، آزاد

کپور سرگنده ( بیگ هد)

آمورچه ، آمور نما

كپورچه یا كاراس ( مازندران )، ماهی طلایی (خوزستان )

خياطه هریرود