ماهیان حوضه فلات مرکزی

خانواده کپور ماهیان حوضه فلات مرکزی
سایر خانواده های حوضه فلات مرکزی