ماهیان حوضه دریاچه ارومیه

خانواده کپور ماهیان دریاچه ارومیه

سایر خانواده ماهیان دریاچه ارومیه