ماهیان حوضه خلیج فارس و دریای عمان

کپور ماهیان حوضه خلیج فارس و دریای عمان

تن ماهیان حوضه خلیج فارس و دریای عمان

شمشیر ماهیان حوضه خلیج فارس و دریای عمان

کوتر ماهیان حوضه خلیج فارس و دریای عمان

هامور ماهیان حوضه خلیج فارس و دریای عمان