سایر ماهیان حوضه سرخس

سگ ماهی جویباری،سگ ماهی خاردار

رفتگر ماهی جویباری ، لوچ ماهیان خاردار

گامبیوزا

قزل آلای رنگین کمان