دسته بندی کپور ماهیان دریاچه ارومیه

سیاه ماهی، قره بالیق (گویش آذری)

كپورچه یا كاراس ، ماهی حوض

کولی کورا، مروارید ماهی کورا

تيزه كولي ، کولی مرداب ، کولی شکم تیز

خياطه ارومیه

آمورچه ، آمور نما

ماهی مخرج لوله ای ، گرچاک اروپایی

کپور علفخوار – آمور

کپور، کپور معمولی

سیم ، سيم پرک ، تبزا

سس ماهی خال دار. مغارچین

زردک قلمی، سس ماهی لب کلفت

کپور نقره ای( فیتوفاگ) ، آزاد

کپور سرگنده ( بیگ هد)

ماهی سفید رودخانه

کولی ارومیه

شاه کولی ارومیه

گامبیوزا