دسته بندی کلی فلات مرکزی

کپور ماهیان فلات مرکزی

سایر ماهیان فلات مرکزی