دسته بندی ماهیان حوضه هامون

انجک ، سفید هامون ، سفید وطنی ، سفیدک

کپور علفخوار – آمور

کپور، کپورآینه ای، کپور رشتی (در خوزستان)

کپور نقره ای( فیتوفاگ) ، آزاد

کپور سرگنده ( بیگ هد)

بوتك هرمز، سبزوک