دسته بندی شگ ماهیان دریای خزر

شگ ماهی ، دلگینی ، شگ ماهی دریایی

زالون – شاه ماهی - شگ ماهی شکم بزرگ

شگ ماهی چشم درشت

شگ ماهی پشت سیاه، شگ ماهی دیوانه، زالوم

كیلكای معمولی

كیلكای آنچوی

كیلكای چشم درشت

كیلكای خزری

پونتیک خزری، زالون

شگ ‌ماهی گرگانی استرآبادی