دسته بندی سایر خانواده ماهیان دریای خزر

مارماهی دهان گرد

مار ماهی رودخانه ای، مارماهی اروپایی

اردک ماهی، چکاب، شوک

ماهی آزاد دریای خزر

کـــــــفال

اسبله ، سبله ماهی

گاوماهی، سگ ماهی خزری

سگ ماهی جویباری،سگ ماهی خاردار

سوزن ماهی، نی ماهی

گل آزین ماهی، شیشه ماهی

ماهی سه خار، ماهی سه خاره

ماهی سوف معمولی، سوف سفید، اسبک

سوف حاجی طرخان ، هشترخان ، آستاراخان

قزل آلای خال قرمز

قزل آلای رنگین کمان

رفتگر ماهی جویباری ، لوچ ماهیان خاردار

گامـــبیوزا