دسته بندی سایر خانواده ماهیان ارومیه

سگ ماهی جویباری ، سگ ماهی خاردار

رفتگر ماهی جویباری ، لوچ ماهیان خاردار

اسبله ، سبله ماهی

ماهی سوف معمولی، سوف سفید

گامبیوزا

قزل آلای خال قرمز

گاوماهی دریاچه ای