دسته بندی تاس ماهیان دریای خزر

فیل ماهی یا بلوگا

تاس ماهی ایرانی ، قره برون یا آسترای

تاس ماهی روسی یا چال باش

شیپ یا تاس ماهی شکم برهنه

اوزون برون یا سوروگا