بوتك هرمز، سبزوک هامون

بوتك هرمز، سبزوک

خانواده : (کپورماهیان) Cyprinidae

نام علمی : Cyprinion milesi

نام انگلیسی : Hormuz kingfish

نام فارسی : بوتك هرمز، سبزوک   

 

مشخصات ظاهری :

 جزء ماهیان آب شیرین، بنتوپلاژیک و نیمه حاره است و رنگ بدن این ماهی خاکستري مایل به آبی یا قهوهاي بوده و طرفین آن به رنگ زرد مایل به نقره اي و قسمت شکم نقرهاي میباشد.دهان نسبتا زيرين و دارای یک جفت سبیلک، تعداد فلس بر روي خط جانبي آن 38-34 عدد بوده، باله پشتي آن 4 شعاع سخت (غير منشعب) و10 شعاع نرم (منشعب) و باله مخرجي 2 شعاع سخت و7 شعاع نرم دارد. دندانهاي حلقي آن نيز سه رديف است.حداكثر سن 7 سال، طول متوسط 10  سانتیمتر و بیشینه 13.4سانتیمتر، وبیشینه وزن42 گرم است.

پراکنش :

این ماهی از رود هیرمند افغانستان وارد دریاچه هامون شده است .

تغذیه :

عمدتا از فیتوپلانکتونها، نرمتنان و سختپوستان آبزی تغذیه میکند.  

تولید مثل :

ماهی های نردر ســن 1 سالگی و ماده ها در  2سالگی بالغ می شوند. و تخم ریزی از اوایل اردیبهشت ماه تا اواخر  خرداد ماه بر روي بستر شني و سنگريزهاي و در جريان متوسط صورت می‌گیرد.

این ماهی صید ورزشی ندارد.