آمورچه ، آمور نما

آمورچه ، آمور نما

خانواده: (کپورماهیان) Cyprinidae

نام علمی : Pseudorasbora parva

نام انگلیسی: Topmouth gudgeon; false rasbora

نام فارسی : آمورچه ، آمور نما

مشخصات ظاهری:

رنگ پشت خاكستري روشن، پهلوها نقره اي و شكم سفيد. در فصل تخمريزي باله ها خالدار و سياه رنگ. عقب فلسهاي پشت و پهلوها با يك نوار عريض سياه. يك نوار تيره بر پهلوها. پرده صفاق نقره اي با رنگدانه هاي پراكنده. داراي فلس محوري باله شكمي. خارهاي آبششي اغلب ريز و گرد كه در حالت خوابيده به خار مجاور ميرسند. دندانهاي حلقي با نوک شديدا” قلابي و بدون دندانه. روده طويل و مارپيچي. فك پايين اندكي جلوتر از فك بالا. يك لایه شاخي بر فك نرها و مادههاي مولد و برجستگيهاي جنسي تيز در نرها. در مناطق پرگياه نهرها، استخرها و مناطق كم عمق درياچه ها. مقاوم به آلودگيها و تحمل دماي 30-4 درجه سانتيگراد. حداكثر سن 5 سال و طول كل 12سانتيمتر است.

پراكنش:

گونه غيربومي كه ناخواسته به حوضه هاي مختلف برده شده است. حوضه خزر(ارس تا اترک)،دجله (سيمره و گاماسياب)، اروميه، سيستان، كوير، لوت، كرمان، هريرود، نمك، فارس و اصفهان.

تغذیه:

از زئوپالنكتون ها، حشرات آبزي، پوده جلبک و گياهان آبزي و تخم و بچه ساير ماهيها تغذیه می نماید.

تولید مثل:

سن بلوغ 2-1 سالگي. توليدمثل از ارديبهشت تا شهريور در دماي باالتر از 16 درجه سانتيگراد. هم آوري مطلق تا 5000 عدد تخمک چسبنده بيضي شكل، به قطر تا  5/2 ميليمتر. تخمريزي بر سطح پايين سنگها يا صدف خالي نرمتنان، ناپيوسته و هر بار تا 85عدد. نرها از تخمها محافظت میکنند.

این ماهی جزو ماهیهای زینتی و آکواریومی میباشد و صید ورزشی ندارد.